Centrs MARTA

Kas mēs esam un ko mēs darām?

Centrs MARTA ir vienīgā sieviešu tiesību aizstāvības organizācija Latvijā.

Biedrība “Centrs MARTA” ir 2001.gadā dibināta Latvijas nevalstiskā organizācija, kuras mērķis ir veidot dzimumu līdztiesībā balstītu pilsonisko sabiedrību, aizstāvot sieviešu, jauniešu un bērnu tiesības.

Galvenie Centra MARTA darbības virzieni ir vardarbības mazināšana pret sievietēm un bērniem, cilvēku tirdzniecības mazināšana, interešu aizstāvība, preventīvais darbs ar jauniešiem un vīriešu iesaiste dzimumu līdztiesības veicināšanai un vardarbības mazināšanai.

Centrā MARTA ik gadu tiek nodrošināta profesionāla juridiskā, psiholoģiskā un sociālā darbinieka palīdzība aptuveni 400 vardarbībā cietušām sievietēm, cilvēku tirdzniecības upuriem un bērniem.

Biedrības “Atbalstu Latviju” piesaistītie ziedojumi tiks izlietoti: vardarbībā cietušu sieviešu rehabilitācijai, sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvībai, kā arī Centra MARTA jaunatnes programmām. 

logo marta

Mūsu aktivitātes

Centrā MARTA ik gadu tiek nodrošināta profesionāla juridiskā, psiholoģiskā un sociālā darbinieka palīdzība aptuveni 400 vardarbībā cietušām sievietēm, cilvēku tirdzniecības upuriem un bērniem. Pakalpojumu sniegšana nodrošina precīzu sieviešu vajadzību pārzināšanu un palīdz saskatīt nepilnības likumos, līdz ar to Centra MARTA eksperti spēj nodrošināt profesionālu un reālajās vajadzībās balstītas politikas lobēšanu – virzot priekšlikumus valsts sabiedriskajā un politiskajā darba kārtībā, ietekmējot un uzraugot lēmumu pieņemšanu un tiesību normu ieviešanu, attīstot sadarbību ar citām nevalstiskajām organizācijām un valsts iestādēm, līdzdarbojoties starptautiskos tīklos un platformās, kā arī veicinot publiskas diskusijas par dzimumu līdztiesību, tādējādi sekmējot drošas un ilgtspējīgas sabiedrības izveidi.

Centra MARTA Jauniešu programma sekmē izpratni par dzimumu līdztiesību, veicina nevardarbīgu konfliktu risināšanu, sekmē drošas vides veidošanu skolās un izglīto profesionāļus, kuri strādā ar jauniešiem. Centrs MARTA izstrādājis vairākus metodiskos materiālus darbam ar jauniešiem, kā arī kopā ar citām NVO metodisko materiālu sociālajiem darbiniekiem par vardarbības tēmu.

Centram MARTA ir bijusi iesaiste politikas plānošanas dokumentu izstrādē un regulāri tiek gatavoti atzinumi par likumprojektiem vai likumu grozījumiem, kā arī Centrs MARTA ir bijusi iekļauta vairāku normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

Centrs MARTA “Atbalstu Latviju!” savāktos ziedojumus izmantos, lai atbalstītu trīs no biedrības darbības virzieniem:

Vardarbībā cietušu sieviešu rehabilitācija

Centrs MARTA ik gadu sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ap 400 sievietēm, kas cietušas no vardarbības, kā arī telefoniski vai e-pasta sarakstē konsultē līdz 1500 sieviešu. Vardarbībā cietušajām sievietēm Centrā MARTA ir iespējams saņemt sociālā darbinieka, psihologa un jurista palīdzību – Centra MARTA speciālisti parūpējas par sievietēm, izveidojot drošības plānu, palīdzot pārtraukt vardarbīgās attiecības un atjaunot pašapziņu, dziedējot vardarbības rezultātā gūtās emocionālās traumas, atbalstot tiesvedības procesā, kā arī palīdzot sievietēm praktiskos jautājumos, kas saistīti ar drošas un brīvas dzīves uzsākšanu, piemēram, darba un dzīvesvietas meklējumos. Sievietēm sevišķi grūtās situācijās un gadījumos, kad pastāv dzīvības briesmas, ir pieejams ne tikai papildus individuāls atbalsts, bet arī iespēja uz kādu laiku mitināties anonīmajā dzīvoklī – drošā patvērumā, kura adrese, atšķirībā no krīzes centriem vai patversmēm, nav publiski zināma.  Centra MARTA anonīmais dzīvoklis tāds ir vienīgais Latvijā, un tā izveidošana un uzturēšana segta galvenokārt no ziedojumiem. Lai gan ir pieejams finansējums valsts programmā vardarbības upuru rehabilitācijai, tas sedz tikai daļu izmaksu, kas rodas, sniedzot sociālā darbinieka, psihologa un jurista pakalpojumus vardarbībā cietušām sievietēm, kas vērsušās Centrā MARTA pēc palīdzības, un Centrs MARTA šo pakalpojumu līdzfinansē no ziedojumiem. Turklāt, tā kā valsts finansējumu nav iespējams saņemt nepilngadīgām personām, kā arī sievietēm, kas vēlas pakalpojumu saņemt anonīmi, jo ir sabiedrībā atpazīstamas personas vai arī zina, ka sociālo pakalpojumu sistēmā strādā kāds viņām pazīstams cilvēks, kuram negribētu atklāt par piedzīvoto vardarbību, bieži vien Centram MARTA izmaksas jāsedz pilnībā no ziedotāju līdzekļiem. Jūsu ziedojums palīdzēs Centram MARTA nodrošināt iespēju sievietēm saņemt nepieciešamo atbalstu!

Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība

Centrs MARTA iestājas par meiteņu un zēnu, sieviešu un vīriešu līdztiesību visās dzīves jomās un veido sabiedrības dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, lai veiktu atbilstošus likumu labojumus un izstrādātu mērķim atbilstošas valsts un pašvaldību programmas, kas rūpējas par neaizsargātākajiem cilvēkiem sabiedrībā, piemēram, no vardarbības cietušām personām. Lai to paveiktu, Centra MARTA ekspertiem ir jāseko līdzi politikas procesiem, jāiepazīstas ar dažādu valsts un pašvaldību institūciju izstrādātajiem politikas dokumentiem un ierosinājumiem, jāpiedalās komisiju un padomju sapulcēs un sēdēs, kā arī jātiekas ar deputātiem, ierēdņiem un citiem lēmumu pieņēmējiem, lai skaidrotu, kā ar dažādiem likumiem un noteikumiem labāk palīdzēt nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem cilvēkiem sabiedrībā. Tāpat arī Centrs MARTA sagatavo ziņojumus un rekomendācijas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, lai veicinātu izpratni par nepieciešamajām pārmaiņām politikā un sabiedrībā, kuras veidotu līdztiesību. Savu nostāju Centrs MARTA balsta īstu cilvēku pieredzē – tiek apkopota informācija par tām grūtībām, ar ko saskaras sievietes un jaunieši, kas vēršas Centrā MARTA pēc palīdzības, un izstrādāti atbilstoši priekšlikumi. Interešu aizstāvības darbs ir sarežģīts, jo pārmaiņas sabiedrībā notiek ļoti lēnām, un bieži vien sabiedrībai “neredzams”, jo tikai neliela daļa no interešu aizstāvības aktivitātēm notiek publiski. Taču šī darba rezultāti ir ļoti nozīmīgi, jo ietekmē mūs visus – piemēram, iespēja vardarbībā cietušajām personām saņemt bezmaksas palīdzību sociālajā dienestā, Centrā MARTA vai citā organizācijā, kas nodrošina šādu pakalpojumu, ir daudzu gadu interešu aizstāvības darba rezultāts! Jūsu ziedojums palīdzēs nodrošināt iespēju Centram MARTA turpināt īstenot interešu aizstāvību, lai visi varam dzīvot drošākā, taisnīgākā un līdztiesīgākā Latvijā.

Centra MARTA jaunatnes programmas

Lai Centrs MARTA savu vīziju – sabiedrību bez vardarbības – spētu realizēt pilnvērtīgāk un ilgtspējīgāk, 2010. gadā tika izveidotas Jaunatnes programmas un uzsākts ilgtermiņa darbs ar jauniešiem (it īpaši – vecumā no 12 līdz 18 gadiem). Šīs programmas mērķis ir izzināt un izaicināt tradicionālās dzimumu lomas un stereotipus, kritiski analizēt to saistību ar sabiedrībā pastāvošo vardarbību, tādējādi mazinot risku, ka jaunieši piedzīvo vardarbību vai kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem. Jaunatnes programmu darbība ietver gan nodarbības par veselīgām attiecībām jauniešiem dažādās Latvijas skolās, gan ilgtermiņa sadarbību ar skolām un jauniešu centriem Latvijas pašvaldībās, iesaistot jauniešus Centra MARTA izveidotajās un pilotētajās Jauniešu grupu metodoloģijas aktivitātēs – jauniešu grupās. Kopš 2010. gada Jauniešu grupu aktivitātes visā Latvijā ilgtermiņā iesaistīta vidēji 80-100 jauniešus gadā. Jūsu ziedojums palīdzēs finansēt jauniešu grupas visā Latvijā un nodrošināt apmācības grupu vadītājiem!

https://marta.lv/lv/

https://www.facebook.com/CentrsMARTA/

centrs marta

centrs marta

centrs marta